top of page

תוכנית אב נהריה – רשויות השינוי

ביצענו תוכנית אב לתחבורה עבור העיר נהריה, תהליך שנולד בעבודה מול הועדה המקומית עקב הצורך באישור בתוכניות בינוי משמעותית מצד אחד, ובעיות התחבורה הקיימות והצפויות מצד שני.


תוכנית האב לקחה בחשבון את כל הפיתוח העירוני המיועד עד 2040, אשר כוללת הכפלה של העיר, והתוותה פתרונות רב-אמצעיים למן מענה לצרכי התחבורה. לצורך כך הוצעו רשתות היררכיות לכל אמצעי וגם נבנה מודל רב-אמצעי אשר בחן ואישר את התפקוד של התשתיות המוצעות בשנות היעד.


תוך כדי התהליך ובעזרתו, נבחרה נהריה להיות אחת מרשויות השינוי אשר בהן יושקו תקציבים לפיתוח תשתיות במסגרת מיזם ה"מאיץ" שהוקם ע"י משרד התחבורה. התוכנית תסייע לעיר לממש מהפכה בהרגלי הנסיעה לכדי ניידות ברת קיימא אשר תשפר את איכות החיים והכלכלה בעיר, ולצד זאת תאפשר לעיר להתפתח כמתוכנן.

לשם כך, התוכנית גם כוללת הנחיות לבינוי אשר יבטיחו את השילוב הנכון של פיתוח חדש בעיר כ-TOD (פיתוח מוטה תח"צ).

לקוח:
עיריית נהריה

ביצוע:
נמצא בשלבי תכנון

bottom of page