top of page

תוכנית אב לתפעול הקווים הפרבריים במטרופולין ירושלים

צוות תכנון תחבורה ציבורית בחברת "אליה הנדסה" מלווה את התכנון התפעולי לשירות הפרברי והבינעירוני מול צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים ומול משרד התחבורה. במסגרת זו, מתבצע מעקב, ניטור נתוני תיפקוד ורמת שירות, תכנון שינויים בשירות בטווחי זמן שונים ובפעימות, פרוגרמות למסופים וצירי העדפה, וכן מתבצע ליווי של תהליכי הטמעה, יישום והסברה.

 

בתוך כך, בוצעה תכנית אב לשירות הפרברי, עבודה אשר כללה תכנון מחדש של כלל הקווים הפרבריים בעיר (עשרות קווים).


במסגרת העבודה בוצעו השלבים הבאים:

  • גובשו תרחישי יעד להפעלת מערך התח"צ בהתאם להתקדמות ההקמה וההפעלה של רשתות המתע"ן.

  • ניתוח נתוני תפעול הקווים ברמת המטרופולין כולו לצורך השוואת חלופות תכנוניות שונות והמלצה על חלופה תכנונית מועדפת.

  • ניתוח סקרי OB, סקרי מוצא-יעד, נתוני תיקוף, דפוסי נסיעה וביקושים.

  • ביצוע תכנון מפורט למעל 100 קווי אוטובוס בשירות הפרברי והבינעירוני מ/אל ירושלים לשנת היעד 2025 ו-2030 (בהתאם להתקדמות מערך הרכבות הקלות בעיר).

  • הכנת פרוגרמה למסופים לשנת היעד 2030 וגזירה לאחור למסופים זמניים בביצוע.

  • עדכון שוטף של מסלולי הנסיעה של הקווים הפרבריים בתקופת עבודות ההקמה של מערכות הרק"ל במרחב העיר.

  • תכנון מפורט לשינויים בקווים הפרבריים בתקופת עבודות הקו הירוק בציר בר אילן כשלב למימוש המצב הסופי המתוכנן

  • תכנון ממשקים של השירות הפרברי לשירות העירוני ולרק"ל במספר מוקדים עיקריים בעיר – כניסה דרומית במחלף הרוזמרין, מסוף 4/9, מסוף גבעת התחמושת וכו'.

 


לקוח:
צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים

ביצוע:
01/2020

bottom of page