top of page

מעבר אלנבי (הטרמינל החדש)

לקראת ההקמה של מעבר אלנבי החדש, בוצע ניתוח התפקוד הצפוי במעבר בהתאם לתכנון המוצע.

ניתוח תפקוד המעבר התייחס הן למבנה האדריכלי שתוכנן והן למתכונת תפעול המעבר. כלומר, דלפקי הרישום, דלפקי הבידוק הביטחוני, שליחת כבודה ולאחר מכן קבלתה במסועים וכד'.


ניתוח התפקוד של המעבר התבצע באמצעות הדמיה וויזואלית וכמותית של תנועת הנוסעים במרחב הטרמינל ובדלפקי התפעול השונים בתוכו. במסגרת הבדיקה זוהו מספר צווארי בקבוק שחייבו הן עדכון של התכנון האדריכלי והן מספר שינויים במנגנוני התפעול של הטרמינל לרבות הוספת עמדות שירות לנוסעים.


ההדמיה הוויזואלית נתמכה במדדי ביצוע כמותיים שהתייחסות לזמני ההמתנה בעמדות השונות, אורכי התורים שהצטברו, זמני המתנה לכבודה וכד'.

לקוח:
רשות שדות התעופה

ביצוע:
פרויקט בסימולציה

bottom of page