top of page

תכנון וניתוח תפעולי של קווי ה- BRT החום והכחול במטרופולין תל-אביב

בפרויקט הקו החום במטרופולין תל-אביב חברת "אליה הנדסה" מבצעת תכנון תנועה, תכנון הסדרים זמניים לשלבי ביצוע ותכנון רמזורים לאורך המקטע המזרחי של הקו.

כמו כן, מבצעת "אליה הנדסה" תכנון רמזורים לכל הצמתים במקטע, תכנון תפעולי של מערכות התחבורה הציבורית לאורך תוואי הקו החום ובדיקת התפקוד של תנועת התחבורה הציבורית וכלי רכב לאורך שני קווי ה- BRT הכחול והחום.


פרויקט זה מביא לידי ביטוי ניסיון עבודה אשר משלב תכנון בדיסציפלינות השונות תחת קורת גג אחת.

עבודה משולבת של צוותי תכנון התנועה והרמזורים, עם צוות התח"צ והסימולציה אפשרה מחד הצפה של אילוצים ומגבלות תכנוניות ומאידך, זיהוי פתרונות יעילים ויצירתיים. תהליך זה מאפשר הפרייה הדדית בין דיסציפלינות תכנוניות שונות, לרבות קונפליקטים מקצועיים, אשר מאפשר תוצאות מיטביות. 

לקוח:
נתיבי איילון

ביצוע:
נמצא בשלבי תכנון

bottom of page