top of page

תפעול של רמזור "חכם" אדפטיבי

כחלק מיוזמות של משרד התחבורה לשיפור של מערכות הרמזורים, פורסם מכרז שבו השתתפו מספר חברות שהציעו מערכות רמזורים אדפטיביות. "אליה" הנדסה נבחרה לבצע בדיקה מפורטת של אופן התפקוד של מערכות הרמזורים האדפטיביות שהוצגו ודירוגן.


הבחינה של המערכות בוצעה באמצעות סימולציה של תנועת כ"ר בצומת. זאת, כשלב מקדים לבדיקה בשטח.

הבדיקה בוצעה למערכת דרכים שכללה שלושה צמתים מרומזרים.


לצורך ביצוע הבדיקה והטמעת לוגיקת תפעול הרמזורים במודל התנועה, פותח ממשק ישיר בין מערכות הרמזורים שהוצעו לבין מודל הסימולציה.

לקוח:
נתיבי איילון

ביצוע:
פרויקט בסימולציה

bottom of page