top of page

תכנית אסטרטגית לתשתיות תחבורה במטרופולין תל אביב

ביצענו תוכנית אסטרטגית לתחבורה ותשתיות במטרופולין תל אביב, עבור מנהל התכנון.


התוכנית בחנה את צרכי התחבורה והתשתיות בכל המרחב המטרופוליני למצב של מימוש קיבולת תכנונית מלאה (למעלה מ-7 מיליון תושבים וטווח של 40-50 שנה ויותר). במסגרת התוכנית, גובש מודל פיצול חדשני שהביא לידי ביטוי את קיבולת תשתית הדרכים הקיימות והמתוכננת.


ממנו נגזרו יעדי פיצול וצרכי תשתית לאמצעי התחבורה הציבורית והתחבורה הלא-ממונעת. צרכי הניידות העתידיים נבחנו ביחס למערכות המתע"ן המקודמות, מערכות התח"צ, שבילי אופניים וכן הלאה, ובהתאם לכך גובשו פערים אסטרטגיים ונקודתיים.

בין היתר גובשה ואושרה אסטרטגיה תחבורתית חדשה לפיתוח התחבורה במטרופולין באמצעות רשתות היררכיות, הפרדת תנועות, ואיחוי מרקמים אורבאניים. אחד התוצרים המשמעותיים של העבודה היה רשת תחבורה ציבורית עורקית מטרופולינית שהנה אסטרטגית וארוכת-טווח.


הרשת תמקסם את שירות התח"צ העורקי בהיבט נגישות, קישוריות, כיסוי וקיבולת ותספק השלמה לצירי מתע"ן. רשת התח"צ המטרופולינית תורכב לאורך השנים דרך שילוב בתהליכי התחדשות עירונית, פיתוח חדש ויוזמה נקודתית.

לקוח:
מנהל התכנון

ביצוע:
ממתין לאישור רשויות

bottom of page