top of page

תוכנית מתאר תל-אביב

תא/5500 מקודמת כעדכון לתוכנית המתאר של תל אביב (תא/5000).


בהיבט התחבורה, העדכון נועד לממש את האסטרטגיה התחבורתית החדשה של עיריית תל אביב אשר בליבה עקרון "היפוך הפירמידה", אשר שם את הולך הרגל בעדיפות עליונה, לאחר מכן אופניים ודומיהם, תחבורה ציבורית, תחבורה מסחרית, ורק בסוף: הרכב הפרטי. עם זאת, העדכון כולל התייחסות למערכות המטרו המקודמות.


במסגרת תהליך התכנון בוצע ניתוח מעמיק של צרכי התחבורה העתידיים לאור הפיתוח והוגדרו רשתות תחבורתיות חדשות לתמיכה בו, ובפרט רשת תח"צ ראשית שהנה חידוש בתוכנית המתאר העירונית.

בנוסף, נדרשו עדכונים רבים וחיוניים בהוראות כמו שיפור הגמישות של העירייה לקדם תשתיות תחבורה חיוניות כגון מסופים ותחנות קצה, ועוד.

לקוח:
עיריית תל אביב

ביצוע:
ממתין לאישור רשויות

bottom of page