top of page

תכנון קו ירוק של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב

הפרויקט כלל תכנון הסדרי תנועה סופיים, הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע עבודות הקמה של שלב אינפרא 1, תכנון רמזורים לשלב הסופי ולשלבי הביניים בזמן העבודות.


תהליך התכנון התנועתי בכל השלבים התייחס לתוואי הרק"ל, תחנות האוטובוסים הסמוכות, תוך הקפדה על הנחיות התכנון וצרכי הנגישות והקישוריות לתחנות הרק"ל, נתיבי התנועה והצמתים, שבילי אופניים ומדרכות.


תהליכי התכנון כללו את כל שלבי האישורים הן ברשויות משרד התחבורה והן בעיריות. העבודה התנהלה במקביל להקמה בשטח ותמכה את הביצוע בכל שלביו.

לקוח:
נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים

ביצוע:
05/2020, עדיין בביצוע ייקח לפחות עוד כשנה

bottom of page