top of page

תפעול תחנת נמל התעופה בן גוריון (נתב"ג)

​כחלק מהרחבת קווי השירות של רכבת ישראל והגדלת תדירותם, מתבצע תכנון מחדש של תחנת הרכבת נתב"ג שמיועדת לשרת אוכלוסיית נוסעים גבוהה ואשר תואמת את תחזיות הנסיעות של שדה התעופה.


העבודה בחנה את התפקוד הצפוי לתחנה בתכנון המוצע ועל בסיס תחזיות הביקוש העתידיות. בדיקת התפקוד של תנועת הנוסעים בוצעה עבור התכנון האדריכלי המוצע לתחנה והביאה לידי ביטוי את מנגנוני התפעול וההדרכה (באמצעות השילוט) אל התחנה ובתחום התחנה.


הבדיקה בוצעה על בסיס הדמיה וויזואלית של תנועת הנוסעים בתחנה ועל בסיס מדדי ביצוע כמותיים להערכת הצפיפות במרחבי ההמתנה, דרגנועים אזורי הכרטוס והבידוק וכד'.

כתוצאה מהבדיקה ובמהלכה, בוצעו עדכונים לשיפור התכנון האדריכלי לרבות, מיקום דרגנועים, הוספת מעליות ועוד.

לקוח:
רכבת ישראל

ביצוע:
פרויקט בסימולציה

bottom of page