top of page

תפעול רכבתי ותוכניות הפעלה

בחינת תפעול של קווי רכבת (כבדה וקלה) קיימים ומתוכננים, כנגזרת של התשתית הפיסית ואילוצי מערכות האיתות. כמו כן, בחינת תפקוד של מערכות רק"ל לאורך צירים מרומזרים הכוללים תנועות כ"ר, אופניים וה"ר.

bottom of page