top of page

Item List

מערכות בקרת תנועה (ITS) ושילוט

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של שליטה ובקרה (רמזורים/חיישנים/מצלמות/שילוט אלקטרוני/תקשורת) לצורך ניהול יעיל של התנועה וניצול מיטבי של תשתיות תחבורה קיימות ומתוכננות.

סימולציה ומודלים

בחינת תשתיות ומערכות ניהול תנועה של כלי רכב, רכבות והולכי רגל, באמצעות מודלים ממוחשבים לצורך הערכה של היעילות והתאמת התכנון טרם הביצוע בשטח או לצורך שיפור של מערכות קיימות.

תכנון כבישים – ותכנון על

תכנון גיאומטריה (פיסי) של כבישים הן למערכות דרכים בינעירוניות והן לדרכים עירוניות בטופוגרפיות מאתגרות כולל תאום תשתיות וניקוז הכנת כתבי כמויות ופיקוח עליון בשטח.

"תכנון על" לפרויקטים אשר כולל ניהול התכנון לכל הדיסיפלינות עד לביצוע בשטח.

תכנון תחבורה ותחבורה ציבורית

תחזיות ביקושים, תכניות אב לתחבורה, תכנון אסטרטגי למערכות תחבורה לרבות בדיקות השפעה תחבורתיות.

תכנון קווי תחבורה ציבורית על היבטיה השונים הן ברמה של תכנון קונספטואלי אסטרטגי והן לרמה של תכנון מפורט כנדרש לקראת תפעול בשטח.


תכנון תנועה ורמזורים

תכנון הסדרים הנדסיים לתשתיות תחבורה לכל שלבי התכנון (מוקדם, סופי ומפורט) לרבות שלבי ביצוע וחניונים.
תכנון רמזורים/מערכות רמזורים כולל מערכות רמזורים לצורך מתן העדפה לתחבורה ציבורית (רכבת קלה/ אוטובוסים).

תפעול רכבתי ותוכניות הפעלה

בחינת תפעול של קווי רכבת (כבדה וקלה) קיימים ומתוכננים, כנגזרת של התשתית הפיסית ואילוצי מערכות האיתות. כמו כן, בחינת תפקוד של מערכות רק"ל לאורך צירים מרומזרים הכוללים תנועות כ"ר, אופניים וה"ר.

bottom of page